Mã Ngành Nghề Kinh Doanh cập nhật mới nhất 2018-2020

Hệ thống tra cứu mã ngành nghề kinh doanh mới nhất 2018-2020, chính xác - nhanh chóng được phát triển bởi StartupLand.

Mã ngành nghề kinh doanh mới nhất theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 27/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Lưu ý: Văn bản này còn hiệu lực, hiện chưa có văn bản khác thay thế.