Thông tin luật đầy đủ tại:

Luật Quản Lý Thuế số 38_2019_QH14